Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Zasady studiowania

Organizacja zajęć 


Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19), a niekiedy także w innych budynkach Politechniki Warszawskiej. 

Program studiów obejmuje 214 godzin zajęć i trwa dwa semestry. Zajęcia obejmują wykłady, z których większość prowadzona jest w formach maksymalizujących aktywność uczestników (m.in. wykorzystujących system FACIL wspierający naukę i pracę w grupach) oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń/laboratoriów/warsztatów/projektów prowadzonych w kilkunastoosobowych grupach.

 

Zasady studiowania


Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku. 

Warunki ukończenia studiów 
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych, zdanie wszystkich egzaminów semestralnych (P-WZP, P-SZP, P-TNZ) oraz egzaminu końcowego. Nie ma pracy dyplomowej. 

 

Dyplomy, certyfikaty 

Absolwenci studiów otrzymują: 

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia" wydane przez Politechnikę Warszawską;
 • certyfikat PRINCE2 Foundation (po zdaniu egzaminu);
 • certyfikat AGILE PM Foundation (po zdaniu egzaminu);
 • podstawowy certyfikat umiejętności facylitacji wg modelu Process Iceberg na poziomie Development wydawany przez brytyjski instytut ILM (Institute of Leadership and Management).

 

Uczestnictwo w zajęciach 

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia tych zajęć. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych. W takiej sytuacji sposób zaliczenia tych zajęć wyznaczany jest indywidualnie.


Kontrola wyników nauczania 

Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest zaliczenie zajęć praktycznych i zdanie egzaminu (jeśli dotyczy danego przedmiotu). 

W każdym semestrze organizowane są 2 egzaminy. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp. 

 

Oceny

W przypadku przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Dla pozostałych - ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (ocena wyliczana jest ze średniej z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć). 

Oceny z przedmiotów wyznaczane są w akademickiej skali ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra). 

Ocena końcowa jest wystawiana wg skali: 

 • 2 (niedostateczna) - średnia < 3,
 • 3 (dostateczna) - 3,0 =< średnia < 3,5,
 • 3,5 (dość dobra) - 3,5 =< średnia < 3,9,
 • 4 (dobra) - 3,9 <= średnia < 4,3),
 • 5 (bardzo dobra) - średnia >= 4,3).

 

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
IBM
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa