Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Zasady studiowania

Organizacja zajęć 


Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (przeciętnie 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19), a niekiedy także w innych budynkach Politechniki Warszawskiej, a w przypadku zajęć zdalnych z wykorzystaniem platformy MS Teams / ZOOM lub innej. 
 

Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku. 

Warunki ukończenia studiów 
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych, zdanie wszystkich egzaminów semestralnych (P-WZP, P-SZP, P-TNZ) oraz egzaminu końcowego. Nie ma pracy dyplomowej. 

 

Dyplomy, certyfikaty - czytaj więcej

Uczestnictwo w zajęciach 

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, niemniej udział w zajęcia z Facylitacji jest niezbędnym warunkiem uzyskania poświadczenia uzyskanych kompetencji. 


Kontrola wyników nauczania 

W każdym semestrze organizowane są 2 egzaminy:

 • w semestrze pierwszym egzamin z przedmioty P-SZP i P-WZP;
 • w semestrze drugim egzamin z przedmiotu P-TNZ oraz egzamin końcowy z całości studiów.

Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu egzaminacyjnego. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych w zakresie w jakim pozwalają na stosowanie funkcji przeszukiwania. 

 

Oceny

W przypadku przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Dla pozostałych - ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (ocena wyliczana jest ze średniej z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć). 

Oceny z przedmiotów wyznaczane są w akademickiej skali ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra). 

Ocena końcowa jest wystawiana wg skali: 

 • 2 (niedostateczna) - średnia < 3,
 • 3 (dostateczna) - 3,0 =< średnia < 3,5,
 • 3,5 (dość dobra) - 3,5 =< średnia < 3,9,
 • 4 (dobra) - 3,9 <= średnia < 4,3),
 • 5 (bardzo dobra) - średnia >= 4,3).

 

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa