Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Opłaty

Opłaty 

Studia podyplomowe są odpłatne. Opłata w wysokości 8900 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia z facylitacji pozwalające na uzyskanie certyfikatu ILM oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i Agile PM Foundation. 

Wysokość opłaty wynosi 8900 zł (obywatelstwo polskie) lub 2005 euro (dla nie posiadających polskiego obywatelstwa). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty: 

 • 4500 zł (1100 euro) – przy zapisach
 • 4400 zł (990 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

  lub cztery raty:
 • 2500 zł (550 euro) – przy zapisach
 • 2000 zł (550 euro) – do 1 grudnia 2021 r.
 • 2400 zł (550 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru) 
 • 2000 zł (440 euro) – do 15 kwietnia 2022 r.

Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski - a.zalewski@zarzadzanie-projektami.org.pl

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej - nr 120/2021, wysokość opłaty wnoszonej przez cudzoziemców wynosi - 2005 euro.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe (obywatelstwo polskie): 

 • Uczestnicy edycji Jesień 2021 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe: 

  Politechnika Warszawska 
  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
  Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091 
  podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami 

  kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe. 
Obcokrajowcy wnoszą wszystkie opłaty na konto bankowe:

           Politechnika Warszawska 
           Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
           Bank PeKaO S.A. IV Oddział Warszawa
           IBAN:  PL81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
           SWIFT: PKOPPLPW
           podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

Uczestnicy edycji Wiosna 2021 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane: 

Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami. 


Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 1045,50 zł oraz 861 zł w przypadku egzaminu Agile PM Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos. 
 

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006. 

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122. 

Z tytułu opłat za studia podyplomowe faktury wystawione są wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej czyli „Słuchacza” studiów podyplomowych, który zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej. 

Nie ma możliwości wystawienia faktury gdzie płatnikiem jest Słuchacz a nabywcą firma. W przypadku, gdy opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez firmę, istnieje możliwość, aby na fakturze firma ta została wskazana jako płatnik, a uczestnik studiów podyplomowych jako nabywca usługi edukacyjnej. W takiej sytuacji niezbędne jest przekazanie przez firmę stosownego pisma zawierającego m.in. dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury. 

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
IBM
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa